نحوه ی گزارش خرید و فروش فصلی

سازمان امور مالياتي كشور كليه موديان را ملزم نموده است كه در پايان هر فصل گزارش كاملي از خريدها  و فروش ها و قراردادها ي انجام شده در آن فصل را تهيه نمايد و به سازمان ماليات تسليم نمايد كه مهلت ارسال اين گزارش تا سي روز (30روز) پس از پايان هر فصل ميباشد.ثبت اين گزارشات از طريق سايت www.tax.gov.ir  به دو روش زير ميباشد.

دو روش براي ثبت و ارسال اطلاعات معاملات در سامانه پيش بيني شده است.

1- روش برخط (online): اين روش براي آن دسته از مودياني مي باشد که در سامانه الکترونيکي ثبت نام موديان ، حداقل مرحله پيش ثبت نام و اعتبار سنجي مربوطه را پشت سر گذاشته و کد کاربري و کلمه عبور مرحله دوم را از طريق پاکات پستي مخصوص مربوطه دريافت نموده اند. براي اين دسته از موديان با ورود به سامانه، امکان ثبت هر يک از فرم هاي زير برحسب نوع اطلاعات فراهم مي باشد.

- ثبت گزارش خريد

- ثبت گزارش فروش

- ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها

- ثبت گزارش امتناع

پس از تکميل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهايي، اطلاعات در سيستم ثبت و امکان هيچگونه تغيير يا ورود مجدد نيست.

2- روش غير برخط(offline) : مودياني که از سيستم هاي رايانه اي خريد و فروش استفاده مي نمايند، مي توانند در سامانه اينترنتي سازمان امور مالياتي قالب مورد نظر اين سازمان را با هماهنگي متخصصين مربوطه به ويژه توليد کنندگان اين گونه نرم افزارها به طور مستقيم از سيستم کامپيوتري خود دريافت و در قالب مذکور وارد (Import ) نمايند، و با استفاده از نرم افزار کنترلي و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اينترنت مبادرت به ارسال اطلاعات به طور يکجا نموده و رسيد دريافت نمايند.