ارسال گزارشات بیمه ، مالیات از طريق اينترنت

كليه كارگاه هايي كه داراي كارمند ميباشند موظفند در پايان هر ماه ليست حقوق تهيه نموده و سپس ليست و ديسكت بيمه را تهيه نمايند و از طريق سايت بيمه تامين اجتماعي samt.Tamin.ir اطلاعات ماهيانه را ارسال نمايند ويا از طريق سي دي ويا ديسكت به آن سازمان تحويل نمايند.لازم به ذكر است كه اطلاعات پرسنل و كارگاه در دو فايل dskwor00.dbf و  dskkar00.dbf ثبت ميشود .محاسبه حق بيمه كه شامل 7% حقوق و مزاياي دريافتي توسط كارمند پرداخت ميشود و23 % حقوق ومزايا توسط كارفرما پرداخت ميشود كه 3% آن بابت بيمه بيكاري ميباشد. علاوه بر ليست بيمه ، كارفرما موظف است ماليات حقوق پرسنل را با توجه به جدول مالياتي حقوق محاسبه نمايد و بعد از كسر از حقوق آنرا طبق ليست به سازمان ماليات پرداخت نمايد و مشخصات را در دو فايل wk??????.txt و wh??????.txt تهيه نموده و طبق بخشنامه آذرماه 1393 از طريق سايت salary.tax.gov.ir به سازمان مالياتي تحويل دهند.

 

لازم به ذكر است كه شركت نيك پردازش پارسيان با توجه به پيچيدگي و زمانبر بودن محاسبات حقوق اقدام به توليد نرم افزار حقوق و دستمزد نموده است كه كليه گزارشات فوق را در چند ثانيه محاسبه نموده و گزارشات و فايلها را آماده مينمايد.